Reglement


WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR DE ONLINE WEDSTRIJD "IDM SORTEERHELD 2021”

 

1. INLEIDING

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de online wedstrijd die IDM organiseert via de website www.sorteerheld.be in haar beheer. Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere mogelijke wedstrijden van IDM.

 

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1. In principe kan iedere inwoner van de gemeentes Lokeren, Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke, Zele en Zelzate deelnemen aan de online wedstrijd van IDM www.sorteerheld.be, met uitzondering van medewerkers en onderaannemers van IDM en hun directe familieleden tot in de eerste graad. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat IDM ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
2.2. De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan IDM voor de deelname aan de wedstrijd www.sorteerheld.be .
2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.
2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.
2.5. Per wedstrijdmaand kan maar 1 maal deelgenomen worden met hetzelfde e-mailadres

 

3. WEDSTRIJDVERLOOP

De wedstrijd op www.sorteerheld.be betreft 10 kennisvragen, waarbij aan de deelnemer gevraagd wordt het juiste antwoord te kiezen. De score op de sorteervragen bepaalt niet de winst. IDM geeft alle deelnemers evenveel kans om te winnen. Het is de schiftingsvraag die zal bepalen of een deelnemer wint of niet.  

 

4. PRIJZEN

4.1. De prijs die gewonnen wordt, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
4.2. IDM kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
4.3 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat IDM de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.
4.4 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals herbruikbare verpakking, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder. 
4.5 Per deelnemende handelaar wordt minimum 1 prijs voorzien (waardebon t.w.v. 25 EUR te besteden bij de lokale handelaar) wanneer de handelaar wordt gemarkeerd door de deelnemers als afhaaladres. Winnaars zijn personen die alle sorteervragen doorlopen hebben en zo hun sorteerkennis hebben bijgeschaafd en/of getest. Een selectie gebeurt volgens het dichtste antwoord op de schiftingsvraag. Bij gelijkstand wordt gekeken naar de vroegste deelnemer aan de quiz.

 

 

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN IDM

5.1. IDM is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 5.2. IDM is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
5.3 IDM is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is IDM niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan IDM niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kan IDM de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan IDM de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege IDM .
5.5 Indien IDM genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan IDM hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
5.6 IDM is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. IDM kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
5.7 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van IDM in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de IDM in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstijd.

 

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1. De persoonsgegevens die IDM over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van IDM. Het beleid van IDM met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacy policy' zoals vermeld op de website van IDM.
6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij met naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van IDM alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat IDM hen eventueel kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

 

7. TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN

7.1. IDM houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt IDM zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van IDM uit te sluiten. IDM behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door IDM geleden schade (inclusief imago-schade).
7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, email of telefonisch), met IDM of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

Deelnemen aan de wedstrijd kan van 01 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021. Deelnames die hierna gebeuren, zijn niet geldig en maken geen kans op het winnen van een prijs.

 

9. MEDE-ORGANISATOREN

Deze IDM-wedstrijd wordt samen met een of meerdere partijen georganiseerd. De bepalingen van dit wedstrijdreglement  dienen te worden gelezen als verwijzend naar zowel IDM als de mede-organisator(en).

 

10. HET REGLEMENT

10.1. Door deel te nemen aan deze online wedstrijd van IDM aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die IDM in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
10.2. Indien zulks vereist is, kan IDM dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van IDM www.sorteerheld.be en kan daar desgewenst worden gekopieerd of afgedrukt.